Post Tagged with: "moi gay hai"

Những loài mối nguy hiểm nhất

Những loài mối nguy hiểm nhất

December 19, 2014 at 4:03 pm

Trong tổng số 360 loài mối đã được thống kê mô tả , 1 loài mối gỗ khô và 6 loài mối ngầm được xác định là đối tượng gây hại nguy hiểm, bao gồm Cryptotermes domesticus, Coptotermes formosanus, Reticulitermes flaviceps, R. chinensis, R. speratus, Odontotermes formosanus và Macrotermes barneyi.Read More